Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;
Opdrachtnemer: B-Well of een aan haar gelieerde onderneming die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Overeenkomst: het samenstel van afspraken dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben gemaakt in kader van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten, bestaande uit deze algemene voorwaarden tezamen met de door Opdrachtgever retour gezonden ondertekende Offerte of, indien en voor zover door Opdrachtnemer geen afzonderlijke Offerte is uitgebracht, deze algemene voorwaarden tezamen met de door Opdrachtnemer opgestelde en aan Opdrachtgever toegezonden;
Offerte of Opdrachtbevestiging: de door Opdrachtnemer opgemaakte schriftelijke vastlegging van de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte (feitelijke) afspraken betreffende de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten.